Var dit fly forsinket, aflyst eller overbooket?

Og var du mere end 3 timer forsinket?

Så kræv din ret til kompensation!

Vilkår og betingelser for Flyforsinkelse.dk’s ydelser

Nærværende vilkår og betingelser beskriver de gældende vilkår for samarbejdet mellem den forurettede passager (Klienten) og Flyforsinkelse.dk (Flyforsinkelse).

Klienten accepterer nærværende regler og vilkår ved indgivelse af sin sag til Flyforsinkelse på hjemmesiden www.flyforsinkelse.dk.

1. Flyforsinkelse’s ydelser:
a) Vurdering af gennemførligheden af klientens krav på godtgørelse.
b) Beregning af den potentielle kompensation eller erstatningsstørrelse.
c) Fremsættelse af krav til flyselskabet.
d) Gennemførelse af kravet, om nødvendigt ved rettens hjælp.
e) Forhandle forlig med luftfartsselskabet.
f) Inddrive og udbetale godtgørelsesbeløb og/eller erstatning.
g) Jævnligt at informere klienten om status på sagen.

2. Klientens forpligtelser
Klienten forpligter sig til følgende:
a) Uopfordret og uden ugrundet ophold at videregive Flyforsinkelse alle relevante oplysninger i sagen både ved sagens oprettelse, samt undervejs i forløbet, f.eks. hvis Flyselskabet vælger at udbetale kompensation direkte til Klienten.
b) Besvare forespørgsler fra Flyforsinkelse sandfærdigt og uden unødigt ophold.
c) Undlade at kontakte eller føre direkte dialog med Flyselskabet, og såfremt Klienten bliver kontaktet, at henvise til Flyforsinkelse.
d) Hvis relevant, at assistere med at søge dækning af de omkostninger, der er defineret nedenfor under pkt. 5, via Klientens retshjælpsforsikring eller ved at opnå fri proces.

3. Flyforsinkelse’s rettigheder
Flyforsinkelse forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt i sagsforløbet:
a) At indhente information om sagen fra eksterne kilder, samt at videregive Klientens kontaktinformationer og data om flyrejsen til flyselskabet og enhver tredjepart.
b) At foretage alle retslige skridt, som kan bidrage til at få udbetalt kompensation og/eller erstatning.
c) Når som helst uden varsel at ophøre med enhver yderligere sagsbehandling, f.eks. fordi nye oplysninger i sagen efter Flyforsinkelses opfattelse umuliggør gennemførelsen af kravet, retsreglerne er ændret eller flyselskabets betalingsevne er forringet, kravet er blevet forældet, etc.
d) Flyforsinkelse kan, på vegne af Klienten, og med bindende virkning for denne, indgå forlig, akkorder og andre ordninger, for at sikre Klientens krav i tilfælde af et luftfartsselskabs konkurs, forventede konkurs, betalingsstandsning eller kendte økonomiske vanskeligheder. Disse aftaler vil betyde, at Klientens oprindelige krav vil blive erstattet af det faktiske beløb, som Flyforsinkelse indgår aftale om med flyselskabet. Flyforsinkelses krav på omkostninger jf. punkt. 5 vil kun blive beregnet ud fra det faktiske beløb, der kommer til udbetaling fra flyselskabet
e) Flyforsinkelse, dets associerede selskaber og samarbejdspartnere har ret til at kontakte Klienten via telefon, brev og elektroniske medier med henblik på markedsføring af produkter og ydelser samt i forbindelse med tilbud, nyhedsbrev, events og konkurrencer. Klienten kan til enhver tid frabede sig at blive kontaktet ved henvendelse per email på klient@flyforsinkelse.dk.

4. Klientens rettigheder
Klienten skal som udgangspunkt overlade det til Flyforsinkelse at inddrive kravet mod flyselskabet. Klienten har dog altid følgende muligheder:
a) Ret til på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel at opsige samarbejdet med Flyforsinkelse, ved skriftligt at informere herom og mod at betale sagsomkostninger i henhold til punkt 5g).
b) Ret til at blive adspurgt, før Flyforsinkelse indgår forlig. Klienten kan vælge en anden løsning end anbefalet af Flyforsinkelse, mod at betale sagsomkostninger til Flyforsinkelse.
c) Indgår Klienten, på egen hånd, et forlig med flyselskabet uden Flyforsinkelses medvirken eller viden herom, vil Klienten være forpligtiget til at betale sagsomkostninger jf. pkt. 5 a), samt de omkostninger, der måtte være påløbet grundet behandlingen ved domstolene, til Flyforsinkelse jf. pkt. 5 d) og g).

5. Omkostninger
a) Sagsomkostninger beløber sig til 25% tillagt moms af Klientens samlede godtgørelsesbeløb. Der beregnes dog ikke sagsomkostninger af Klientens refusion af flybilletter, hotelovernatninger, og tilsvarende direkte udlæg.
b) Sagsomkostninger og renter beregnes ikke, i det tilfælde at Flyforsinkelse opgiver at opnå godtgørelse.
c) Endvidere kan der i forbindelse med arbejdet med Klientens sag påløbe yderligere omkostninger til retssager, f.eks. til juridisk bistand, retsgebyrer, og lign. Sådanne omkostninger udlægges af Flyforsinkelse, og bliver refunderet til Flyforsinkelse af modparten såfremt sagen vindes. Såfremt sagen tabes, bærer Flyforsinkelse alle omkostningerne.
d) Sagsomkostninger fradrages i det udbetalte erstatningsbeløb, og opkræves således ikke før erstatningen er udbetalt.
e) Omkostninger til eventuelle bankgebyrer og andre overførselsgebyrer bæres af Klienten.
f) I særlige tilfælde er Flyforsinkelse berettiget til at fakturere omkostninger direkte til Klienten. Det kan ske i flg. tilfælde:
i. Såfremt erstatningen er blevet udbetalt direkte til Klienten.
ii. Såfremt Klienten ønsker at opsige aftalen om inddrivelse af kravet gennem Flyforsinkelse, er Flyforsinkelse berettiget til at fakturere omkostninger, beregnet efter punkt 5g).
iii. Såfremt Klienten ønsker at indgå eller afvise forlig som divergerer fra Flyforsinkelses anbefaling, kan Flyforsinkelse fakturere omkostninger beregnet efter punkt 5g).
iv. Såfremt Klienten bevidst har tilbageholdt vigtige oplysninger om sagen, eller bevidst har afgivet usande oplysninger til Flyforsinkelse, eller såfremt Klienten efter Flyforsinkelse’s skriftlige anmodning vedbliver med ikke at opfylde forpligtelserne som nævnt under punkt 2 ), er Flyforsinkelse berettiget til at opsige aftalen med Klienten med øjeblikkeligt varsel samt fakturere omkostninger iflg. punkt 5g).
g) Såfremt der foreligger særlige tilfælde som beskrevet under punkt 5f) har Flyforsinkelse ret til at fakturere sagsomkostninger til Klienten svarende til 25% af den forventede kompensationssum tillagt dokumenterede omkostninger såsom retsgebyrer og tillagt omkostninger til juridisk assistance efter statens takster herfor, samt moms.

6. Opsigelse
Nærværende vilkår og betingelser er gældende indtil en af partnerne opsiger aftalen.

7. Fortrolighed
Alle Klientens oplysninger bliver behandlet med fortrolighed efter gældende lovgivning i EU, herunder Persondataloven.

8. Værneting og lovvalg
Enhver tvist om forståelsen af ovennævnte Vilkår og Betingelser kan, af begge parter, indbringes for de danske domstole og skal afgøres efter dansk national ret, samt de internationale retsregler, der gør sig gældende for nærværende aftaleforhold.