Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for Flyforsinkelse.dk’s ydelser

Følgende vilkår & betingelser er gældende for aftale mellem dig/jer som passager(er) (passageren/du/I) og Flyforsinkelse.dk (Flyforsinkelse/os/vi). Du accepterer dette ved oprettelse af din sag på www.flyforsinkelse.dk. Disse vilkår & betingelser er gældende og opdateret pr. 14. september 2023.

Generelle oplysninger

Flyforsinkelse.dk ApS
Trekronergade 110, 1. sal
DK-2500 Valby

E-mail: klient@flyforsinkelse.dk
Telefon: 78730974 CVR: 32561950

 1. 1. Indhentning af kompensation og erstatning

  1. Vi indgår en aftale om, at du overdrager inddrivelsen af retmæssig kompensation og erstatning (herefter erstatning) for forsinket, aflyst, overbooket eller for tidligt afgået flyrejse til os.

   Vi retter krav mod det relevante flyselskab eller rejsebureau, og sikrer at betaling af erstatningen gennemføres - om nødvendigt med rettens hjælp. Undervejs bliver du løbende informeret om status på kravet.

 2. 2. Dine rettigheder og pligter

  Du har ret til:

  1. a) Du har altid ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at opsige aftalen med os ved at tilbagekalde overdragelseserklæringen samt at informere flyselskabet og/eller rejsebureauet og os herom.
  2. b) Som udgangspunkt giver du os ret til at inddrive erstatningen mod flyselskabet, og du videregiver løbende alle relevante oplysninger om rejsen og erstatningen til os, både ved aftalens indgåelse samt undervejs i forløbet, fx. hvis flyselskabet vælger at udbetale erstatningen direkte til dig.
  3. c) Du skal besvare forespørgsler fra os ærligt og uden ophold, herunder indsende yderligere dokumentation og information og underskrive fuldmagter, etc. der er nødvendige for sagens fuldførelse. Hvis du bliver kontaktet af flyselskabet eller rejsebureauet om erstatningen, skal du henvise til os, og i øvrigt undlade at kontakte eller føre samtale med flyselskabet om kravet.
 3. 3. Flyforsinkelse.dk's rettigheder og pligter

  Vi har ret til:

  1. a) At indhente information om rejsen og kravet fra eksterne kilder samt at videregive dine kontaktinformationer og data om flyrejsen til flyselskabet og enhver tredjepart - fx advokater eller Trafikstyrelser - som det er beskrevet i vores persondatapolitik.
  2. b) At foretage alle retslige skridt, der kan bidrage til at få udbetalt erstatning, herunder sagsanlæg mod flyselskab eller rejsebureau.
  3. c) Når som helst og uden varsel at ophøre med enhver yderligere sagsbehandling, fx fordi nye oplysninger i sagen efter vores opfattelse umuliggør gennemførelsen af erstatningen, retsreglerne er ændret eller flyselskabets betalingsevne er forringet, sagen bliver forældet, etc.
  4. d) Vi kan med bindende virkning indgå forlig, akkorder og andre ordninger, fx for at sikre erstatningens gennemførsel i tilfælde af et luftfartsselskabs konkurs, forventede konkurs, betalingsstandsning eller kendte økonomiske vanskeligheder. En sådan aftale vil betyde, at det oprindelige erstatningskrav vil blive erstattet af det faktiske beløb, som vi indgår aftale om med flyselskabet.
  5. e) Det er vores beslutning om en sag skal for retten. Dette vil bero på en række faktorer, herunder blandt andet vurdering af muligheden for at vinde retssagen, flyselskabets betalingsevne, de forventede omkostninger til retsforfølgelse, mv. Vi bærer alle omkostninger til en evt. retssag, både hvis den vindes eller tabes. Til gengæld udbetaler vi heller ikke de af retten eventuelle tilkendte sagsomkostninger og rykkergebyrer, da de bruges til at dække advokatens honorar.
  6. f) Vi har sammen med vores tilknyttede selskaber og vores samarbejdspartnere fx advokater, flyselskaber, rejsebureauer m.fl. har ret til at kontakte dig via telefon, brev og elektroniske medier i forbindelse med gennemførsel af kravet, samt med tilbud om andreprodukter og ydelser. Du kan til enhver tid frabede dig at blive kontaktet ved at skrive en e-mail til klient@flyforsinkelse.dk.


 4. 4. Priser

  Vores prismodel er:

  1. a) Du modtager som minimum et beløb svarende til 70% af den erstatning som udbetales til os, dog fratrukket de faktiske omkostninger ved bankoverførsler. Beløbet udbetales hurtigst muligt til dig, og normalt max. 10 arbejdsdage efter, vi har modtaget beløbet.

   Det betyder, at vi beregner os et salær på følgende erstatningstyper pr. passager *) (priser er inkl. evt. moms):

   Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 1 a): DKK 570
   Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 1 b): DKK 900
   Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 1 c): DKK 1350
   Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 2 a): DKK 285
   Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 2 b): DKK 450
   Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 2 c): DKK 675

   *) De anførte priser er standardpriser. I visse tilfælde kan vores salær været nedsat, hvis en særlig aftale om dette er aftalt.
  2. b) I det tilfælde, at vi må opgive at opnå erstatning, er det uden omkostning for dig, og kravet går tilbage til dig, så du kan frit forsøge at opnå erstatning på anden vis.
  3. c) I særlige tilfælde er vi berettiget til at fakturere salær og evt. retsomkostninger direkte til dig. Det kan ske i flg. tilfælde:
   - hvis godtgørelsen/erstatningen er blevet udbetalt direkte til dig.
   - hvis du har givet os urigtige oplysninger eller undladt at sende os vigtige oplysninger eller underskrive vigtige dokumenter om sagen, der kan have betydning for sagens udfald eller hvis du efter vores skriftlige henvendelser fortsat ikke opfylder forpligtelserne som nævnt under punkt 2.3.
   - hvis du har anmeldt dit krav eller overdraget dit krav ved aftale med et andet selskab på trods af, at du oprettet sagen hos flyforsinkelse.dk og accepteret vores vilkår & betingelser.
   - hvis du på egen hånd uden vores medvirken eller viden herom indgår et forlig med flyselskabet.
   - hvis du ønsker at opsige aftalen om inddrivelse af kravet gennem os, inden sagen er afsluttet.

 5. 5. Opsigelse og fortrydelse

  1. Disse vilkår & betingelser er gældende når du har oprettet sagen på www.flyforsinkelse.dk, og indtil aftalen afsluttes eller opsiges af én af parterne. Du har naturligvis en fortrydelsesret på 14 dage efter du har underskrevet aftalen, hvor aftalen kan opsiges uden omkostning for dig. Fortrydelsesretten gøres gældende ved at udfylde nedenstående standardfortrydelsesformular.

   Standardfortrydelsesformular

   Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

   Til:
   Flyforsinkelse.dk ApS
   Trekronergade 110
   2500 Valby
   E-mail: klient@flyforsinkelse.dk


   Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min aftale med Flyforsinkelse:

   Dato aftalens indgåelse:
   Dit navn:
   Din adresse:
   Dato for fortrydelse:


   Din underskrift
   (kun hvis formularen indsendes på papir)

 6. 6. Udbetalingsgaranti

  1. I visse perioder kører vi specielle kampagner, hvor du som kunde kan vælge at få udbetalt din forventede erstatning med det samme, når og hvis din sag skal for retten. Du modtager som minimum et beløb svarende til 60% af den erstatning som flyselskabet forventeligt vil skulle betale, hvis retssagen bliver vundet, dog fratrukket de faktiske omkostninger ved bankoverførsler. Beløbet udbetales inden retssagens opstart, og kun hvis du har lavet særlig aftale om dette, inden retssagens opstart. ’Udbetalingsgaranti’ tilbydes kun i perioder, og ikke på alle erstatningstyper.

   Det betyder, at vi beregner os et salær på følgende erstatninger ved udbetalingsgaranti pr. passager (priser er inkl. evt. moms):

   Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 1 a): DKK 750
   Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 1 b): DKK 1200
   Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 1 c): DKK 1800
   Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 2 a): DKK 375
   Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 2 b): DKK 600
   Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 2 c): DKK 900
 7. 7. Om os

  Vi er startet i 2012 og firmaet er ledet af Cand.merc. Johan Fugmann, og var det første selskab af sin art i Danmark. Vi er stadig blandt de største både i Danmark og Skandinavien. Vi behandler erstatningskrav for flyrejser til/fra alle lande i Europa samt Canada. Flyforsinkelse.dk er inkassoautoriseret i Danmark, og er velkonsolideret med positivt cash-flow. Vi er dækket af en erhvervsansvarsforsikring hos Topdanmark i forbindelse med vores forretningsaktiviteter.
 8. 8. Fortrolighed

  Alle dine oplysninger bliver behandlet med fortrolighed efter gældende lovgivning i EU, herunder Persondataloven.
 9. 9. Værneting og lovvalg

  Enhver tvist om forståelsen af ovennævnte Vilkår og Betingelser kan af begge parter indbringes for de danske domstole og skal afgøres efter dansk national ret samt de internationale retsregler, der gør sig gældende for nærværende aftaleforhold.