Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for Flyforsinkelse.dk’s ydelser

Følgende vilkår og betingelser beskriver de gældende vilkår for samarbejdet mellem den forurettede passager (Klienten) og Flyforsinkelse.dk (Flyforsinkelse). Klienten accepterer disse vilkår og betingelser ved indgivelse af sin sag til Flyforsinkelse på hjemmesiden: www.flyforsinkelse.dk.

Generelle oplysninger

Flyforsinkelse.dk ApS
/SYNCON INTERNATIONAL ApS
Postboks 450
Gl. Kongevej 163
DK - 1850 Frederiksberg C

E-mail: klient@flyforsinkelse.dk
Telefon: Midlertidigt lukket grundet Covid-19

CVR nummer: 32561950

 1. 1. Flyforsinkelses ydelser

  1. a) Vurdering af gennemførligheden af Klientens krav på godtgørelse.
  2. b) Beregning af den potentielle kompensation eller erstatningsstørrelse.
  3. c) Fremsættelse af krav til flyselskabet.
  4. d) Gennemførelse af kravet, om nødvendigt ved rettens hjælp.
  5. e) Forhandle forlig med luftfartsselskabet.
  6. f) Inddrive og udbetale godtgørelsesbeløb og/eller erstatning til Klienten.
  7. g) Jævnligt at informere Klienten om status på sagen.
 2. 2. Klientens forpligtelser

  Klienten forpligter sig til følgende:

  1. a) Uopfordret og uden ugrundet ophold at videregive Flyforsinkelse alle relevante oplysninger i sagen både ved sagens oprettelse, samt undervejs i forløbet, f.eks. hvis flyselskabet vælger at udbetale kompensation direkte til Klienten.
  2. b) Besvare forespørgsler fra Flyforsinkelse sandfærdigt og uden unødigt ophold.
  3. c) Undlade at kontakte eller føre direkte dialog med flyselskabet, og såfremt Klienten bliver kontaktet, at henvise til Flyforsinkelse.
  4. d) Hvis relevant, at assistere med at søge dækning af de omkostninger, der er defineret nedenfor under pkt. 5, via Klientens retshjælpsforsikring eller ved at opnå fri proces.
  5. e) Hvis relevant, at dele den endelige kompensationssum med eventuelle medpassagerer.
 3. 3. Flyforsinkelses rettigheder

  Flyforsinkelse forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt i sagsforløbet:

  1. a) At indhente information om sagen fra eksterne kilder, samt at videregive Klientens kontaktinformationer og data om flyrejsen til flyselskabet og enhver tredjepart, som er beskrevet i Persondatapolitikken.
  2. b) At foretage alle retslige skridt, som kan bidrage til at få udbetalt kompensation og/eller erstatning.
  3. c) Når som helst uden varsel at ophøre med enhver yderligere sagsbehandling, f.eks. fordi nye oplysninger i sagen efter Flyforsinkelses opfattelse umuliggør gennemførelsen af kravet, retsreglerne er ændret eller flyselskabets betalingsevne er forringet, kravet er blevet forældet, etc..
  4. d) Flyforsinkelse kan, på vegne af Klienten, og med bindende virkning for denne, indgå forlig, akkorder og andre ordninger, for at sikre Klientens krav i tilfælde af et luftfartsselskabs konkurs, forventede konkurs, betalingsstandsning eller kendte økonomiske vanskeligheder. Disse aftaler vil betyde, at Klientens oprindelige krav vil blive erstattet af det faktiske beløb, som Flyforsinkelse indgår aftale om med flyselskabet. Flyforsinkelses krav på omkostninger jf. punkt. 5 vil kun blive beregnet ud fra det faktiske beløb, der kommer til udbetaling fra flyselskabet.
  5. e) Flyforsinkelse, dets associerede selskaber og samarbejdspartnere har ret til at kontakte Klienten via telefon, brev og elektroniske medier med henblik på markedsføring af produkter og ydelser samt i forbindelse med tilbud, nyhedsbrev, events og konkurrencer. Klienten kan til enhver tid frabede sig at blive kontaktet ved henvendelse per email på klient@flyforsinkelse.dk.
 4. 4. Klientens rettigheder

  Klienten skal som udgangspunkt overlade det til Flyforsinkelse at inddrive kravet mod flyselskabet. Klienten har dog altid følgende muligheder:

  1. a) Ret til på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel at opsige samarbejdet med Flyforsinkelse, ved skriftligt at informere herom og mod at betale sagsomkostninger i henhold til punkt 5g.
  2. b) Indgår Klienten, på egen hånd, et forlig med flyselskabet uden Flyforsinkelses medvirken eller viden herom, vil Klienten være forpligtiget til at betale sagsomkostninger jf. pkt. 5 a, samt de omkostninger, der måtte være påløbet grundet behandlingen ved domstolene, til Flyforsinkelse jf. pkt. 5 d og 5 g.
 5. 5. Omkostninger

  1. a) Vores sagsomkostninger svarer til 25% tillagt moms af Klientens samlede godtgørelsesbeløb, dvs. i alt 31,25%. Se vores prisliste her nedenfor.

   Sagsomkostninger per kompensationstype (DKK per passager inkl. moms):

   1. Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 1 a): DKK 580
   2. Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 1 b): DKK 930
   3. Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 1 c): DKK 1400
   4. Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 2 a): DKK 290
   5. Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 2 b): DKK 460
   6. Kompensation iflg. EF 261/04 artikel 7, stk. 2 c): DKK 700
  2. b) Sagsomkostninger og renter beregnes ikke, i det tilfælde at Flyforsinkelse opgiver at opnå godtgørelse.
  3. c) Endvidere kan der i forbindelse med arbejdet med Klientens sag påløbe yderligere omkostninger til retssager, f.eks. til juridisk bistand, retsgebyrer, og lign. Sådanne omkostninger udlægges af Flyforsinkelse, og bliver refunderet til Flyforsinkelse af modparten såfremt sagen vindes. Såfremt sagen tabes, bærer Flyforsinkelse alle omkostningerne.
  4. d) Sagsomkostninger fradrages i det udbetalte erstatningsbeløb, og opkræves således ikke før erstatningen er udbetalt.
  5. e) Klientens kompensation vil blive udbetalt fra en dansk bankkonto. Omkostninger til eventuelle bankgebyrer og andre overførselsgebyrer bæres af Klienten. Flyforsinkelse er ikke ansvarlig for eventuel fordeling af kompensation mellem Klienten og medrejsende.
  6. f) I særlige tilfælde er Flyforsinkelse berettiget til at fakturere omkostninger direkte til Klienten. Det kan ske i flg. tilfælde:
   1. Såfremt kravet er blevet udbetalt direkte til Klienten.
   2. Såfremt Klienten ønsker at opsige aftalen om inddrivelse af kravet gennem Flyforsinkelse, er Flyforsinkelse berettiget til at fakturere omkostninger, beregnet efter punkt 5 g.
   3. Såfremt Klienten ønsker at indgå eller afvise forlig som divergerer fra Flyforsinkelses anbefaling, kan Flyforsinkelse fakturere omkostninger beregnet efter punkt 5 g.
   4. Såfremt Klienten bevidst har tilbageholdt vigtige oplysninger om sagen, eller bevidst har afgivet usande oplysninger til Flyforsinkelse, eller såfremt Klienten efter Flyforsinkelses skriftlige anmodning vedbliver med ikke at opfylde forpligtelserne som nævnt under punkt 2, er Flyforsinkelse berettiget til at opsige aftalen med Klienten med øjeblikkeligt varsel samt fakturere omkostninger iflg. punkt 5 g.
   5. Såfremt Klienten har opnået erstatning gennem samarbejde med et andet selskab, på trods af at han indgav sagen og accepterede Flyforsinkelses vilkår og betingelser, er Flyforsinkelse berettiget til at fakturere sagsomkostninger beregnet efter punkt 5 g.
  7. g) Såfremt der foreligger særlige tilfælde som beskrevet under punkt 5.f, har Flyforsinkelse ret til at fakturere vores almindelige salær iflg prisliste (jfr. punkt 5.a) tillagt dokumenterede omkostninger såsom retsgebyrer og tillagt omkostninger til juridisk assistance efter statens takster herfor, samt moms.
  8. h) I tilfælde, hvor refusion af Klientens ekstraomkostninger, herunder især refusion af Klientens omkostninger til flybilletter, er hovedformålet med sagen, beregner Flyforsinkelse et salær svarende til 750 kr. per medgået time. Salæret kan dog aldrig overstige 25% + moms af det beløb, som udbetales af flyselskabet/rejsearrangøren, dog minimum 233 kr, og med forbehold for betingelserne beskrevet under punkt 5.g.
 6. 6. Opsigelse og fortrydelse

  1. Disse vilkår og betingelser er gældende, fra Klienten har oprettet sin sag på www.flyforsinkelse.dk, og indtil sagen afsluttes af én af parterne. Klienten har en fortrydelsesret på 14 dage efter oprettet sag, hvor sagen kan afsluttes uden omkostning for Klienten. Fortrydelsesretten gøres gældende ved at udfylde nedenstående standardfortrydelsesformular.


   Standardfortrydelsesformular

   Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

   Til:
   Flyforsinkelse.dk ApS
   Postboks 450
   Gl. Kongevej 163
   DK - 2850 Frederiksberg C
   E-mail: klient@flyforsinkelse.dk


   Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af følgende tjenesteydelser: Bestilt den:

   Forbrugerens navn:

   Forbrugerens adresse:

   Dato:   Forbrugerens underskrift
   (kun hvis formularen indsendes på papir)

 7. 7. Udbetalingsgaranti

  1. I visse kampagneperioder tilbydes klienten ”udbetalingsgaranti ved retssag”. Kampagnetilbuddet annonceres på Flyforsinkelse.dk’s hjemmeside i de perioder, hvor det tilbydes. Såfremt tilbuddet er aktivt i den periode, hvor sagen oprettes hos Flyforsinkelse.dk, tilbydes klienten samtidig med, at Flyforsinkelse.dk indleder en retssag mod Flyselskabet for manglende betaling, at Flyforsinkelse.dk kan overtage klientens krav mod flyselskabet. Klienten betales 65% af det krav, som er rettet mod flyselskabet for overdragelsen, efterfølgende underskrift af overdragelseserklæring. Klienten fraskriver sig samtidig retten til eventuelle renter, der måtte tilfalde kompensationsbeløbet under retssagen.

   Såfremt klienten afslår tilbuddet fortsætter sagsbehandlingen på hidtidige vilkår.

   Det er alene Flyforsinkelse.dk’s beslutning, hvorvidt en sag skal sendes for retten. Beslutningen beror på en række faktorer, herunder blandt andet vurdering af muligheden for at vinde retsssagen, flyselskabets betalingsevne, de forventede omkostninger til retsforfølgelse, mv.

   Såfremt klienten har informationer, som er afgørende for retssagens udfald, f.eks. såfremt klienten har modtaget kompensation, er klienten pligtig til skriftligt at informere Flyforsinkelse.dk herom.

   Såfremt klienten efterfølgende overdragelsen kontaktes af flyselskabet, er klienten pligtig til skriftligt at informere Flyforsinkelse.dk herom.

   Såfremt klienten modtager betaling fra flyselskabet vedrørende kravet, er klienten pligtig til at overføre det fulde beløb, dvs. kompensation, erstatning for udgifter samt evt. renter og sagsomkostninger til Flyforsinkelse.dk.
 8. 8. Fortrolighed

  1. Alle Klientens oplysninger bliver behandlet med fortrolighed efter gældende lovgivning i EU, herunder Persondataloven.
 9. 9. Værneting og lovvalg

  1. Enhver tvist om forståelsen af ovennævnte Vilkår og Betingelser kan, af begge parter, indbringes for de danske domstole og skal afgøres efter dansk national ret, samt de internationale retsregler, der gør sig gældende for nærværende aftaleforhold.
Denne hjemmeside bruger cookies
For at forbedre og tilpasse vores hjemmeside, service og annoncer, bruger vi cookies. Cookies bliver gemt i op til 12 måneder efter dit besøg og kan slettes i din browser.
Nødvendige cookies
Disse cookies bruges til at identificere dig som en unik bruger, når du indtaster data på hjemmesiden. De kan ikke fravælges og bliver gemt i max 1 time. Disse cookies kommer fra: flyforsinkelse.dk
Ydeevne- og funktionalitetscookies
For at huske brugerpræferencer, måle og forbedre ydeevnen af elementer på hjemmesiden og for at beskytte dit data fra uautoriseret adgang, bruger vi cookies. Disse cookies kommer fra: flyforsinkelse.dk, google.com, bing.com, facebook.com, trustpilot.com
Statistikcookies
For at måle antallet af brugere, interaktioner og varighed af besøg på hjemmesiden m.m., bruger vi cookies. Disse cookies kommer fra: flyforsinkelse.dk, google.com
Markedsføringscookies
For at kunne tilbyde relevant annoncering, bruger vi cookies til at koordinere vores annoncer på tværs af enheder, hjemmesider og browsere. Disse cookies kommer fra: google.com, googleadservices.com, doubleclick.net, bing.com, bat.bing.com, facebook.com